งานบริการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (สาขาพรอมนาด)

วันที่ปฏิบัติงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ปฏิบัติงาน : AIS SHOP สาขาพรอมนาด

ลักษณะงาน : บริการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ