บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องฟอกอากาศ เครื่อง ระบายอากาศ เครื่องกําเนิดอิออนลบ และเครื่องผลิตก๊าซโอโซน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “NIG” รวมทั้งนําเข้าอุปกรณ์ อะไหล่ และชิ้นส่วนต่างๆ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 28 ปี  

บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ได้ตระหนักถึงปัญหากระแสโลกาภิวัฒน์ที่เจริญคู่กับ เทคโนโลยี่ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะขึ้นทั่วไปจึงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่รักษาภาวะทาง น้ําและอากาศโดยขจัดสารแขวนลอยประเภทหยาบ กําจัดชีวะภาพที่เป็นพิษ ถ่ายเทอากาศ และ เปลี่ยนคุณสมบัติแร่ธาตุ ต่างๆ จากที่เป็นพิษให้คืนสู่สภาพปกติเพื่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต 
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงได้มีโอกาสเข้าไปแก้ไขปัญหามลภาวะของส่วนต่างๆ ซึ่ง หลากหลายแตกต่างกันอาทิเช่น สํานักงานที่แออัด สถานบันเทิงที่มีกลิ่นควันบุรี่มาก โรงแรมที่กลิ่น อับ โรงพิมพ์ที่มีกลิ่นสารระเหย โรงงานเชื่อมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่มีกลิ่นและสารตะกั่ว โรงงานยา ที่มีกลิ่นสารเคมี โรงงานเยื่อกระดาษที่มีฝุ่นละอองจากเยื่อกระดาษ ห้องวิจัยพันธ์พืชที่มีจุลินทรีย์ไม่ พึงประสงค์ บ่อเลี้ยงกุ้งที่ต้องการการควบคุมออกซิเจน เป็นต้น และได้รวบรวมข้อมูลมลพิษเพื่อ เป็นประโยชน์และง่ายต่อการจัดผลิตภัณฑ์ในการขจัดและกําจัดโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

-    มลพิษในสํานักงาน
-    มลพิษในสถานพยาบาล
-    มลพิษในสถานบันเทิง
-    มลพิษในบ้านพักอาศัย

มลพิษในสํานักงาน 
เป็นที่ยอมรับกันว่าในปัจจุบัน “สํานักงาน” เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการบริหารที่รวม ความสามารถของกลุ่มบุคลตามประเภทต่างๆ ให้อยู่ด้วยกันเพื่อให้งานสอดคล้องถูกต้องและ รวดเร็วทันต่อธุรกิจ จึงมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งของผู้มีอํานาจในการบริหารที่จะจัดให้ สํานักงานซึ่งมักจะอยู่ในตัวเมือง ดังนั้นหลังจากการพัฒนากิจการระดับหนึ่ง จึงต้องพบกับมลพิษ โดยรอบที่กลับเข้ามาในสํานักงาน เช่น อากาศ ถ่ายเทไม่สะดวก มีกลิ่นอับ กลิ่นชื่น กลิ่นเหม็น พนักงานเจ็บป่วยมากขึ้น สมาธิการทํางานน้อยลง เกิดมีปัญหาของตัวงานจากอารมณ์ เป็นต้น ภายหลังในสํานักงานจึงเริ่มมีการวิเคราะห์หามูลเหตุและแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้คงความน่าอยู่ และประสิทธิภาพของงาน 

แหล่งที่มาของมลพิษ 
เนื่องจากคนเราต้องการอากาศเพื่อหายใจวันละประมาณ 15 กิโลกรัม หรือ 20,000 ถึง 30,000 ครั้ง เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสูด หรือสัมผัสเอามลพิษที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศรอบตัวเรา เข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นวิธีเบื้องต้นจะต้องสืบหาแหล่งที่มาของมลพิษ ว่ามาจากที่ใดและหาวิธีขจัด ซึ่ง พอจะจําแนกแหล่งที่มาของมลพิษได้เป็น 

-    อากาศภายนอกอาคาร
-    อากาศหมุนเวียนซ้ําภายในอาคาร
-    ตัวอาคารและวัสดุตกแต่ง
-    อุปกรณ์เครื่องใช้
-    ตัวพนักงาน

ผลกระทบของมลพิษ

สุขภาพร่างกายทรุดโทรม

-    โรคติดต่อทางลมหายใจของมนุษย์และสัตว์ เช่น โรคปอด เจ็บคอ เป็นต้น
-    โรคติดเชื้อ เช่น ระคายเคืองนัยน์ตา ตาแดง ไอ เป็นต้น
-    โรคภูมแพ้ เช่น แพ้กลิ่น เกสรดอกไม้ แพ้ฝุ่น เป็นต้น

เสียสุขภาพจิต

-    การขาดสมาธิ เช่น อ่อนเพลียเร็ว หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย เนื่องจากขาดออกซิเจน เป็นต้น
-    ทํางานไม่สมบูรณ์ เช่น หลงลืม ปวดหัว วิงเวียนศรีษะ เป็นต้น

ตัวอาคารและเครื่องใช้ในสํานักงาน

-    การเกาะยึดของฝุ่นละออง เช่น สีไม่เหมือนเดิม หรือถูกน้ําแล้วสารพิษรวมตัวกับ ธาตุอื่นเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิว เป็นต้น
-    การกัดเซาะของก๊าซพิษ เช่น ปฏิกิริยาผุกร่อนของหินต่างๆ และวัสดุที่ทําด้วยไม

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่หลายแห่งพยายามสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อเป็น แนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องใช้ เช่น เครื่องฟอกอากาศ และ เครื่องผลิต ก๊าซโอโซน เป็นต้น 

เครื่องฟอกอากาศแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

เครื่องฟอกอากาศระบบ Non Static หรือ Mechanical 
เครื่องฟอกอากาศระบบ Non Static หรือ ระบบ Mechanical จะมีโครงสร้างใน การกรองหรือฟอกอากาศแบบกลศาสตร์โดยจะอาศัยการดูดอากาศผ่านแผ่นกรองอากาศ ประสิทธิภาพสูงโดยแผ่นกรองอากาศจะต้องเป็นแผ่นกรองที่มีช่องหรือรูขนาดเล็กมากๆ ที่ ไม่สามารถให้อนุภาคขนาดเล็กผ่านได้ดังนั้นจะต้องใช้มอเตอร์และใบพัดในการดูดอากาศที่ ถูกออกแบบพิเศษที่มีกําลังในการดูดอากาศสะอาดให้สามารถผ่านแผ่นกรองประสิทธิภาพ สูงนี้ได้ 

การนําเครื่องฟอกอากาศระบบ Non Static หรือ ระบบ Mechanical ไปใช้งาน ควรจะนําไปใช้ในสถานที่ที่มีอากาศสะอาดดีอยู่แล้ว  แต่ต้องการอากาศให้มีความสะอาด มากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ควรจะนําเอาเครื่องฟอกอากาศระบบนี้ไปใช้ในสถานที่ที่มีอากาศที่ไม่ สะอาดเพราะ จะทําให้แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงมีการอุดตันเร็วขึ้น 
ตัวอย่างสถานที่ที่ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศระบบ Non Static หรือ ระบบ Mechanical เช่น ห้อง ปลอดเชื้อโรคของโรงพยาบาล C.C.U.   ห้องวิจัยพันธุ์ศาสตร์    โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตวงจรรวม(IC) โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ ความสะอาดของอากาศสูง  เป็นต้น 
ข้อดี   ระบบฟอกอากาศแบบ Non Static หรือ ระบบ Mechanical  เนื่องจาก ระบบนี้เป็นระบบกรองอากาศแบบกลศาสตร์ จะไม่มีการใช้ประจุไฟฟ้าในการดักจับ อนุภาคขนาดเล็ก และไม่มีประกายไฟในการทํางาน จึงทําให้ไม่มีผลกระทบกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่ใช้เครื่องฟอกอากาศระบบนี้ 

เครื่องฟอกอากาศระบบ Static 
ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell  
ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell จะเป็นระบบที่มีการ
สร้างประจุไฟฟ้าโดยใช้แรงดันไฟฟ้าสูงเป็นกิโลโวลต์ เพื่อให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นที่แผ่น อะลูมิเนียม ที่วางเรียงซ้อนกันเป็นช่องหรือเรียกว่า เซล Cell  ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวกรอง อากาศหรือดักจับอนุภาคที่ผ่านช่องต่างๆ โดยแผ่นอลูมิเนียมที่วางเรียงซ้อนกันแผ่นแรกจะ ถูกสร้างสนามไฟฟ้าบวกที่ทําให้เกิดประจุไฟฟ้าบวก และแผ่นถัดไปจะไม่มีการสร้าง สนามไฟฟ้าหรือมีศักดิ์ดาไฟฟ้าเป็นกราวด์เปรียบสเมือนเป็นประจุไฟฟ้าลบ  อนุภาคขนาด เล็กต่างๆที่อยู่ในอากาศเมื่อถูกดูดโดยใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ผ่านแผ่นกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell อนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศที่เป็นกลาง (ไม่มี คุณสมบัติเป็นประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ) จะถูกดูดให้ติดกับแผ่นอะลูมิเนียมที่เป็น ประจุไฟฟ้าบวก  อนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศที่มีคุณสมบัติเป็นประจุไฟฟ้าบวกจะถูก ดูดให้ติดกับแผ่นอะลูมิเนียมที่มีศักดิ์ดาไฟฟ้าเป็นกราวด์เปรียบเสมือนเป็นประจุไฟฟ้าลบ 

สถานที่ที่นําเครื่องฟอกอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell  เช่น Lobby 
โรงแรม ห้องอาหาร ห้องครัว ศูนย์นิทรรศการสถานบันเทิงต่างๆ  สถานที่มีมีควันมาก  
ข้อดี ระบบกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell อายุการใช้งานของ ตัวกรองอากาศแบบนี้จะมีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากตัวแผ่นกรองทําจากแผ่น อะลูมิเนียมดังนั้นชุดกรองแบบนี้เมื่อมีการใช้งานไปถึงช่วงเวลาหนึ่งสามารถที่จะถอดล้างได้ 
ข้อเสีย ในการทํางานของชุดกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell เมื่อมีการทํางานอาจทําให้เกิดเสียง เนื่องจากโครงสร้างของชุดกรองจะเป็นการเรียงของ แผ่นอะลูมิเนียมให้มีระยะความห่างของแผ่นต่อแผ่นระยะๆ หนึ่งเพื่อให้อากาศผ่าน เมื่อมี การใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะมีอนุภาคขนาดเล็กหรือฝุ่นจับที่แผ่นอะลูมิเนียมทําให้ความ ห่างของแผ่นต่อแผ่นลดลง ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าข้ามจากแผ่นที่มีศักดิ์ดาไฟฟ้าบวกไปยัง แผ่นที่มีศักดิ์ดาไฟฟ้าลบ จึงทําให้เกิดประกายไฟและเกิดเสียง ซึ่งอาจไปรบกวนกับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้  

ระบบกรองอากาศแบบ Electrostatic Filter 
ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Filter จะใช้แผ่นกรองอากาศที่สร้าง จากเส้นใย โปลีโปรพีลีน (Polypropylene Fiber) ที่ถูกชาร์ต ประจุไฟฟ้าบวกและประจุ ไฟฟ้าลบ ที่เส้นใยตั้งแต่ผลิต  และนํามาถักเป็นแผ่นกรองอากาศที่มีความหนาแน่นของช่องหรือรูที่ให้อากาศผ่านมีความหยาบ จะทําให้ใช้กําลังงานไฟฟ้าต่ําในการทํางานของระบบ ดูดอากาศ (ใบพัดและมอเตอร์) ที่จะทําให้อากาศผ่านแผ่นกรองอากาศ  การฟอกอากาศ ของระบบการกรองด้วยแผ่นกรองจะใช้วิธีทําให้อนุภาคขนาดเล็กในอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง อากาศมีทั้งอนุภาคที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกและเป็นประจุไฟฟ้าลบด้วยวิธีการสร้างประจุ ไฟฟ้าลบในอากาศแบบ Negative Ionizer   เมื่ออนุภาคในอากาศเหล่านี้ผ่านแผ่นกรอง อากาศอนุภาคไฟฟ้าที่มีประจุบวกจะถูกดูดให้ติดกับบริเวณที่เส้นใยมีประจุไฟฟ้าลบและ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบจะถูกดูดให้ติดกับบริเวณของเส้นใยที่มีประจุไฟฟ้าบวก 
สถานที่ที่เหมาะที่จะใช้ระบบฟอกอากาศแบบ Electrostatic Filter เช่น บ้านพัก อาศัย ห้องสมุด ห้องทดลองเคมี ห้อง I.C.U. สถานออกกําลังกาย ห้องที่มีกลิ่นสารเคมี ห้องคอมพิวเตอร์ทั่วไป รถโดยสารปรับอากาศ สํานักงาน ห้องควบคุมความชื้น 

ข้อดี ระบบกรองอากาศแบบ Electrostatic Filter  
อายุการใช้งานนาน การดูดจับอนุภาคที่ผ่านแผ่นฟอกอากาศสามารถจับหรือกัก อนุภาคได้ทังบริเวณผิวด้านนอกและด้านในทําให้อายุการใช้งานของแผ่นฟอกอากาศแบบนี้ นานขึ้น   
ต่อต้านความชื้น เนื่องจากแผ่นกรองอากาศถูกสร้างจากเส้นใย โปลีโปรพีลีน (Polypropylene Fiber)  ที่มีคุณสมบัติต่อต้านต่อความชื้น Anti Moisture จะทําให้ไม่มี การเพาะเชื่อโรคที่แผ่นกรอง 
ไม่มีเสียงดัง  เนื่องจากประจุไฟฟ้าที่ถูกสร้างที่เส้นใยจะเป็นประจุไฟฟ้าแบบสถิต ถาวร สร้างตอนที่ผลิตแผ่นกรองอากาศ  (ไม่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงในการสร้างประจุไฟฟ้า ที่เส้นใย) ทําให้จับอนุภาคให้อยู่ในแผ่นกรองได้ตลอดเวลาแม้ขณะปิดเครื่องฟอกอากาศ 

ระบบก๊าซโอโซน 
ก๊าซโอโซน คือ ก๊าซออกซิเจนในสถานะ 3 อะตอม O3 เกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าสูง ทํา การเขย่าโมเลกุลของออกซิเจนด้วยวิธีโคโรน่าดิสชาร์ตในสถานะ 2 อะตอม O2 ให้แตกตัวและ รวมตัวเป็นโมเลกุลออกซิเจน 3 อะตอม O3 จะได้ก๊าซโอโซน ซึ่งก๊าซโอโซนจะคงสภาพอยู่ในอากาศ ได้ประมาณ 30 นาที ก็จะสลายตัวกลับเป็นก๊าซออกซิเจนธรรมดา  
คุณสมบัติ ของก๊าซโอโซน  ทําปฏิกิริยาฆ่าเชื้อโรค ทําปฏิกิริยาสลายกลิ่น และทําปฏิกิริยา สลายไอพิษ  

เครื่องผลิตก๊าซโอโซน   แบ่งออกเป็น 2 แบบตามการนําไปใช้งาน

เครื่องโอโซนบําบัดน้ํา  
ระบบเครื่องโอโซนเพื่อการบําบัดน้ําโดยทั่วไปจะใช้ปั๊มลมในการอัดอากาศเข้าไปใน หลอดผลิตก๊าซโอโซนที่เป็นระบบปิดเพื่อให้ได้ก๊าซโอโซนในปริมาณที่มากและสามารถต่อ ท่อจากหลอดผลิตก็าซโอโซนและนําก๊าซโอโซนที่ได้ละลายในน้ํา 
เครื่องโอโซนบําบัดอากาศ 
ระบบเครื่องโอโซนบําบัดอากาศ จะใช้พัดลมในการนําโอโซนที่ผลิตจากหลอดผลิต ก๊าซโอโซนที่เป็นระบบเปิด กระจายภายในพื้นที่ที่มีการบําบัดอากาศ  
มาตรฐานความปลอดภัยของก๊าซโอโซนในอากาศจะถูกกําหนดโดยองค์กรระดับ โลก เช่น ASHRAE และ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดให้ระดับค่าคงเหลือของ โอโซนภายในห้องต้องไม่เกิน 0.05 ppm ส่วนในล้านส่วนของปริมาตรห้อง